พิมพ์

รายการที่สตง.ตรวจกองการประปา

- ตั้งลูกหนี้ค่าน้ำประปาทุกเดือน ( ยอดตั้งเก็บ )

- สมุดคุมการสั่งซื้อใบเสร็จ

- สมุดคุมการใช้ใบเสร็จแต่ละเดือนเลขอะไร,จำนวนใบเสร็จเสีย

-สมุดคุมการเบิกใบเสร็จประจำเดือน

-ใบเสร็จคงเหลือ

-ฎีกาเบิกจ่ายเงินค่าใบเสร็จ

-ต้นขั้วใบเสร็จ(ยอดตั้งเก็บ)

-ป.17

-ป 32

-ป.31

-รายงานลูกหนี้ประจำเดือนนับตั้งแต่วันตัดยอด

-ใบเสร็จค่าประกันมาตร

-เงินค่าประกันมาตร

-เงินคืนค่าประกันมาตร

-ทะเบียนคุมวัสดุ-  ครุภัณฑ์สำนักงาน

-ทะเบียนคุมเงินประกันสัญญา

-ทะเบียนคุมฎีกาเบิกเงินแยก-วันที่-เลขฎีกา-จ่ายให้ใคร-รายการ-จำนวนเงิน

-รายงานการเก็บรักษาเงิน

-หนังสือทวงหนี้ค้างค่าน้ำประปา