×

สแกน qr-code
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกค่าน้ำประปาและค่าขยะ

หน่วยงานที่ใช้โปรแกรม
forex trading logo

หน่วยงานที่ใช้งานโปรแกรม

ลำดับ หน่วยงาน อำเภอ จังหวัด
1 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกหาร อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
2 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
3 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขาว อำเภอคลองท่อม จังหวัดกระบี่
4 การประปาหมู่บ้านอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
5 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาทอง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
6 องค์การบริหารส่วนตำบลทับปริก อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
7 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองทะเล อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
8 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวนาง อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
9 องค์การบริหารส่วนตำบลดินแดง อำเภอลำทับ จังหวัดกระบี่
10 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีบอยา อำเภอเหนือคลอง จังหวัดกระบี่
11 สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
12 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาใหญ่ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
13 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองยา อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
14 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
15 องค์การบริหารส่วนตำบลแหลมสัก อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
16 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกใต้ อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
17 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่าวลึกน้อย อำเภออ่าวลึก จังหวัดกระบี่
18 สำนักงานเทศบาลตำบลด่านมะขามเตี้ย อำเภอด่านมะขามเตี้ย จังหวัดกาญจนบุรี
19 สำนักงานเทศบาลตำบลสำรอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
20 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองตากยา อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี
21 สำนักงานเทศบาลเมืองท่าเรือพระแท่น อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
22 องค์การบริหารส่วนตำบลท่ามะกา อำเภอท่ามะกา จังหวัดกาญจนบุรี
23 สำนักงานเทศบาลตำบลนาคู อำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
24 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสอ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์
25 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกศรี อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
26 สำนักงานเทศบาลตำบลบัวบาน อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
27 สำนักงานเทศบาลตำบลอุ่มเม่า อำเภอยางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
28 สำนักงานเทศบาลตำบลแซงบาดาล อำเภอสมเด็จ จังหวัดกาฬสินธุ์
29 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยผึ้ง อำเภอห้วยผึ้ง จังหวัดกาฬสินธุ์
30 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยเม็ก อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์
31 องค์การบริหารส่วนตำบลโพธิ์ทอง อำเภอปางศิลาทอง จังหวัดกำแพงเพชร
32 สำนักงานเทศบาลตำบลพระยืน อำเภอพระยืน จังหวัดขอนแก่น
33 องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางแนว อำเภอแวงน้อย จังหวัดขอนแก่น
34 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสูง อำเภออุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น
35 สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างคีรี อำเภอมะขาม จังหวัดจันทบุรี
36 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเกรา อำเภอท่าตะเกียบ จังหวัดฉะเชิงเทรา
37 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา
38 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเซิด อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี
39 องค์การบริหารส่วนตำบลมาบโป่ง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
40 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองหงษ์ อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี
41 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองขาม อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี
42 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านกล้วย อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
43 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยงู อำเภอหันคา จังหวัดชัยนาท
44 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเพชรภูเขียว อำเภอภูเขียว จังหวัดชัยภูมิ
45 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพญา อำเถอหลังสวน จังหวัดชุมพร
46 องค์การบริหารส่วนตำบลทรัพย์อนันต์ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
47 องค์การบริหารส่วนตำบลหงษ์เจริญ อำเภอท่าแซะ จังหวัดชุมพร
48 สำนักงานเทศบาลตำบลทะเลทรัพย์ อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
49 องค์การบริหารส่วนตำบลปากคลอง อำเภอปะทิว จังหวัดชุมพร
50 สำนักงานเทศบาลตำบลพะโต๊ะ อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร
51 สำนักงานเทศบาลตำบลหาดทรายรี อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร
52 องค์การบริหารส่วนตำบลด่านสวี อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
53 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
54 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งระยะ อำเภอสวี จังหวัดชุมพร
55 องค์การบริหารส่วนตำบลบางน้ำจืด อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
56 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดยาย อำเภอหลังสวน จังหวัดชุมพร
57 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านต้า อำเภอขุนตาล จังหวัดเชียงราย
58 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านปล้อง อำเภอเทิง จังหวัดเชียงราย
59 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียงห้าว อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย
60 สำนักงานเทศบาลตำบลจันจว้า อำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
61 สำนักงานเทศบาลตำบลสรวย อำเภอแม่สรวย จังหวัดเชียงราย
62 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ปั๋ง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
63 สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงพร้าว อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
64 องค์การบริหารส่วนตำบลสันทราย อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
65 องค์การบริหารส่วนตำบลโหล่งขอด อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่
66 องค์การบริหารส่วนตำบลกันตังใต้ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
67 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองลุ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
68 องค์การบริหารส่วนตำบลควนธานี อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
69 องค์การบริหารส่วนตำบลบางหมาก อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
70 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านซื่อ อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
71 องค์การบริหารส่วนตำบลวังวน อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง
72 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาวิเศษ อำเภอเขาวิเศษ จังหวัดตรัง
73 ประปาหมู่บ้านตำบลนาโยงเหนือ อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
74 องค์การบริหารส่วนตำบลนาหมื่นศรี อำเภอนาโยง จังหวัดตรัง
75 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะสุกร อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
76 องค์การบริหารส่วนตำบลบางด้วน อำเภอปะเหลียน จังหวัดตรัง
77 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
78 องค์การบริหารส่วนตำบลควนปริง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
79 องค์การบริหารส่วนตำบลนาท่ามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
80 องค์การบริหารส่วนตำบลนาโยงใต้ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
81 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำผุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
82 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
83 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตรุด อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
84 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาไพร อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
85 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองปาง อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
86 องค์การบริหารส่วนตำบลควนเมา อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
87 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปรือ อำเภอรัษฎา จังหวัดตรัง
88 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าสะบ้า อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
89 องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปราง อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
90 องค์การบริหารส่วนตำบลวังมะปรางเหนือ อำเภอวังวิเศษ จังหวัดตรัง
91 องค์การบริหารส่วนตำบลกะลาเส อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
92 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
93 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อหิน อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
94 องค์การบริหารส่วนตำบลไม้ฝาด อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง
95 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยนาง อำเภอห้วยยอด จังหวัดตรัง
96 องค์การบริหารส่วนตำบลพระธาตุผาแดง อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
97 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าขะ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก
98 องค์การบริหารส่วนตำบลกระตีบ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม
99 องค์การบริหารส่วนตำบลงิ้วราย อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
100 องค์การบริหารส่วนตำบลบางระกำ อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
101 องค์การบริหารส่วนตำบลพะเนียด อำเภอนครชัยศรี จังหวัดนครปฐม
102 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองนกกระทุง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
103 องค์การบริหารส่วนตำบลไทรงาม อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
104 องค์การบริหารส่วนตำบลนิลเพชร อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
105 องค์การบริหารส่วนตำบลบางไทรป่า อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
106 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่หูช้าง อำเภอบางเลน จังหวัดนครปฐม
107 องค์การบริหารส่วนตำบลพระประโทน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
108 องค์การบริหารส่วนตำบลวังตะกู อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
109 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนป่าน อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
110 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองดินแดง อำเภอเมือง จังหวัดนครปฐม
111 สำนักงานเทศบาลตำบลเวินพระบาท อำเภอท่าอุเทน จังหวัดนครพนม
112 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านข่า อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
113 องค์การบริหารส่วนตำบลสามผง อำเภอศรีสงคราม จังหวัดนครพนม
114 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองสรวง อำเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา
115 สำนักงานเทศบาลตำบลขามสะแกแสง อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
116 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองหัวฟาน อำเภอขามสะแกแสง จังหวัดนครราชสีมา
117 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านปรางค์ อำเภอคง จังหวัดนครราชสีมา
118 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองงูเหลือม อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครราชสีมา
119 สำนักงานเทศบาลตำบลโนนแดง อำเภอโนนแดง จังหวัดนครราชสีมา
120 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัวลาย อำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา
121 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านเหลื่อม อำเภอบ้านเหลื่อม จังหวัดนครราชสีมา
122 องค์การบริหารส่วนตำบลตะคุ อำเภอปักธงชัย จังหวัดนครราชสีมา
123 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา
124 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้องนอก อำเภอเมืองยาง จังหวัดนครราชสีมา
125 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองบัววง อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดนครราชสีมา
126 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านหัน อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา
127 สำนักงานเทศบาลตำบลกุดจิก อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
128 องค์การบริหารส่วนตำบลควนทอง อำเภอขนอม จังหวัดนครศรีธรรมราช
129 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอจุฬาภรณ์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
130 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนตรอ อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
131 สำนักงานเทศบาลตำบลทางพูน อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
132 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนหลวง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดนครศรีธรรมราช
133 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเสม็ด อำเภอชะอวด จังหวัดนครศรีธรรมราช
134 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระบาท อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
135 องค์การบริหารส่วนตำบลท้องลำเจียก อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
136 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่เจ้าอยู่หัว อำเภอเชียรใหญ่ จังหวัดนครศรีธรรมราช
137 องค์การบริหารส่วนตำบลดุสิต อำเภอถ้ำพรรณรา จังหวัดนครศรีธรรมราช
138 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าศาลา อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช
139 สำนักงานเทศบาลตำบลกะปาง อำเภอทุ่งสง จังหวัดนครศรีธรรมราช
140 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนิคม อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
141 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านลำนาว อำเภอบางขัน จังหวัดนครศรีธรรมราช
142 สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะทวด อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
143 องค์การบริหารส่วนตำบลปากแพรก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช
144 สำนักงานเทศบาลตำบลพรหมคีรี อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
145 องค์การบริหารส่วนตำบลทอนหงส์ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
146 องค์การบริหารส่วนตำบลนาเรียง อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
147 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเกาะ อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
148 องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมโลก อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช
149 องค์การบริหารส่วนตำบลช้างซ้าย อำเภอพระพรหม จังหวัดนครศรีธรรมราช
150 สำนักงานเทศบาลตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
151 องค์การบริหารส่วนตำบลกำแพงเซา อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
152 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
153 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าซัก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
154 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
155 องค์การบริหารส่วนตำบลนาทราย อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
156 องค์การบริหารส่วนตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
157 องค์การบริหารส่วนตำบลปากนคร อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
158 องค์การบริหารส่วนตำบลมะม่วงสองต้น อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
159 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาชุมทอง อำเภอร่อนพิบูลย์ จังหวัดนครศรีธรรมราช
160 สำนักงานเทศบาลตำบลลานสะกา อำเภอลานสะกา จังหวัดนครศรีธรรมราช
161 สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะเพชร อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
162 สำนักงานเทศบาลตำบลหน้าสตน อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
163 องค์การบริหารส่วนตำบลควนชะลิก อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
164 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านราม อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช
165 สำนักงานเทศบาลตำบลบางประมุง อำเภอโกรกพระ จังหวัดนครสวรรค์
166 องค์การบริหารส่วนตำบลทำนบ อำเภอท่าตะโก จังหวัดนครสวรรค์
167 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างทอง อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์
168 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระโดน อำเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค์
169 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่วงก์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์
170 องค์การบริหารส่วนตำบลจอมทอง อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
171 องค์การบริหารส่วนตำบลตาลชุม อำเภอท่าวังผา จังหวัดน่าน
172 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสะอาด อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
173 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีพนา อำเภอเซกา จังหวัดบึงกาฬ
174 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีวิไล อำเภอศรีวิไล จังหวัดบึงกาฬ
175 องค์การบริหารส่วนตำบลดงพลอง อำเภอแคนดง จังหวัดบุรีรัมย์
176 สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งแสงทอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
177 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโบสถ์ อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์
178 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองไม้งาม อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์
179 สำนักงานเทศบาลตำบลแสลงโทน อำเภอประโคนชัย จังหวัดบุรีรัมย์
180 องค์การบริหารส่วนตำบลกระสัง อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
181 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองเจ็ด อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
182 องค์การบริหารส่วนตำบลลำไทร อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
183 องค์การบริหารส่วนตำบลพงศ์ประศาสตร์ อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
184 องค์การบริหารส่วนตำบลไชยราช อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
185 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพลับ อำเภอหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
186 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งโพธิ์ อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี
187 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี
188 สำนักงานเทศบาลตำบลนาประดู่ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
189 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกโพธิ์ อำเภอโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี
190 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองจิก อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
191 องค์การบริหารส่วนตำบลตุยง อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
192 องค์การบริหารส่วนตำบลบางตาวา อำเภอหนองจิก จังหวัดปัตตานี
193 องค์การบริหารส่วนตำบลปากจั่น อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
194 สำนักงานเทศบาลตำบลราชคราม อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
195 องค์การบริหารส่วนตำบลกระแชง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
196 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลึง อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
197 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองตะเคียน อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
198 องค์การบริหารส่วนตำบลลุมพลี อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
199 องค์การบริหารส่วนตำบลสำเภาล่ม อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
200 องค์การบริหารส่วนตำบลคู้สลอด อำเภอลาดบัวหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
201 องค์การบริหารส่วนตำบลวังจุฬา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
202 องค์การบริหารส่วนตำบลธนู อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
203 สำนักงานเทศบาลตำบลเกาะยาว อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
204 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
205 องค์การบริหารส่วนตำบลกะไหล อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดพังงา
206 องค์การบริหารส่วนตำบลบ่อแสน อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
207 องค์การบริหารส่วนตำบลเกาะปันหยี อำเภอเมือง จังหวัดพังงา
208 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
209 สำนักงานเทศบาลตำบลจองถนน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง
210 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
211 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านสวน อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
212 สำนักงานเทศบาลตำบลแหลมโตนด อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
213 องค์การบริหารส่วนตำบลชะมวง อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
214 องค์การบริหารส่วนตำบลปันแต อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
215 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพ้อ อำเภอควนขนุน จังหวัดพัทลุง
216 สำนักงานเทศบาลตำบลเขาหัวช้าง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
217 สำนักงานเทศบาลตำบลควนเสาธง อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
218 สำนักงานเทศบาลตำบลตะโหมด อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
219 สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
220 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองใหญ่ อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง
221 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนทราย อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
222 สำนักงานเทศบาลตำบลปากพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
223 สำนักงานเทศบาลอ่าวพะยูน อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
224 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
225 องค์การบริหารส่วนตำบลฝาละมี อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง
226 สำนักงานเทศบาลตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
227 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกทราย อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
228 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าบอน อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
229 องค์การบริหารส่วนตำบลวังใหม่ อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
230 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองธง อำเภอป่าบอน จังหวัดพัทลุง
231 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านพร้าว อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
232 สำนักงานเทศบาลตำบลลานข่อย อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
233 องค์การบริหารส่วนตำบลป่าพะยอม อำเภอป่าพะยอม จังหวัดพัทลุง
234 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกชะงาย อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
235 สำนักงานเทศบาลตำบลปรางหมู่ อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
236 สำนักงานเทศบาลตำบลพญาขัน อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
237 สำนักงานเทศบาลตำบลร่มเมือง อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง
238 สำนักงานเทศบาลตำบลอ่างทอง อำเภอศรีนครินทร์ จังหวัดพัทลุง
239 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาย่า อำเภอศรีบรรพต จังหวัดพัทลุง
240 สำนักงานเทศบาลตำบลเนินปอ อำเภอสามง่าม จังหวัดพิจิตร
241 ประปาหมู่บ้านทรัพย์ไพรวัลย์ อำเภอวังทอง จังหวัดพิษณุโลก
242 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองชุมพลเหนือ อำเภอเขาย้อย จังหวัดเพชรบุรี
243 องค์การบริหารส่วนตำบลไร่สะท้อน อำเภอบ้านลาด จังหวัดเพชรบุรี
244 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเบาะ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
245 องค์การบริหารส่วนตำบลนาป่า อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
246 องค์การบริหารส่วนตำบลน้ำร้อน อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
247 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบูรณ์
248 สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งโฮ้ง อำเภอเมือง จังหวัดแพร่
249 สำนักงานเทศบาลตำบลห้วยอ้อ อำเภอลอง จังหวัดแพร่
250 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองม่วงไข่ อำเภอหนองม่วงไข่ จังหวัดแพร่
251 สำนักงานเทศบาลตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
252 สำนักงานเทศบาลตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
253 สำนักงานเทศบาลตำบลศรีสุนทร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
254 องค์การบริหารส่วนตำบลเทพกระษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
255 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
256 สำนักงานเทศบาลตำบลขุนยวม อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
257 องค์การบริหารส่วนตำบลเมืองปอน อำเภอขุนยวม จังหวัดแม่ฮ่องสอน
258 สำนักงานเทศบาลตำบลปาย อำเภอปาย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
259 องค์การบริหารส่วนตำบลกุดน้ำใส อำเภอค้อวัง จังหวัดยโสธร
260 องค์การบริหารส่วนตำบลสงเบือย อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร
261 องค์การบริหารส่วนตำบลบาละ อำเภอกาบัง จังหวัดยะลา
262 องค์การบริหารส่วนตำบลบาโร๊ะ อำเภอยะหา จังหวัดยะลา
263 สำนักงานเทศบาลตำบลกู่กาสิงห์ อำเภอเกษตรวิสัย จังหวัดร้อยเอ็ด
264 องค์การบริหารส่วนตำบลม่วงลาด อำเภอจังหาร จังหวัดร้อยเอ็ด
265 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านนิเวศน์ อำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด
266 สำนักงานเทศบาลตำบลชมสะอาด อำเภอเมยวดี จังหวัดร้อยเอ็ด
267 องค์การบริหารส่วนตำบลขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดร้อยเอ็ด
268 สำนักงานเทศบาลตำบลทุ่งกุลา อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
269 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งศรีเมือง อำเภอสุวรรณภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
270 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าม่วง อำเภอเสลภูมิ จังหวัดร้อยเอ็ด
271 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองพอก อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
272 องค์การบริหารส่วนตำบลภูเขาทอง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
273 องค์การบริหารส่วนตำบลรอบเมือง อำเภอหนองพอก จังหวัดร้อยเอ็ด
274 สำนักงานเทศบาลตำบลหงาว อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
275 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระนอง
276 สำนักงานเทศบาลตำบลละอุ่น อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
277 องค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว อำเภอละอุ่น จังหวัดระนอง
278 องค์การบริหารส่วนตำบลทางเกวียน อำเภอแกลง จังหวัดระยอง
279 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง
280 องค์การบริหารส่วนตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดระยอง
281 สำนักงานเทศบาลตำบลชุมแสง อำเภอวังจันทร์ จังหวัดระยอง
282 สำนักงานเทศบาลตำบลโพหัก อำเภอบางแพ จังหวัดราชบุรี
283 องค์การบริหารส่วนตำบลเตาปูน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี
284 องค์การบริหารส่วนตำบลชัยนารายณ์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
285 องค์การบริหารส่วนตำบลศิลาทิพย์ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
286 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยหิน อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
287 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
288 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
289 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหลวง อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
290 สำนักงานเทศบาลตำบลดีลัง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
291 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกสลุง อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
292 องค์การบริหารส่วนตำบลท้ายตลาด อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
293 สำนักงานเทศบาลตำบลสระโบสถ์ อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
294 องค์การบริหารส่วนตำบลแจ้ห่ม อำเภอแจ้ห่ม จังหวัดลำปาง
295 สำนักงานเทศบาลตำบลเวียงมอก อำเภอเถิน จังหวัดลำปาง
296 สำนักงานเทศบาลตำบลเสริมงาม อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง
297 องค์การบริหารส่วนตำบลนาดี อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลย
298 สำนักงานเทศบาลตำบลภูกระดึง อำเภอภูกระดึง จังหวัดเลย
299 องค์การบริหารส่วนตำบลบก อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
300 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองกุง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
301 องค์การบริหารส่วนตำบลเหล่ากวาง อำเภอโนนคูณ จังหวัดศรีสะเกษ
302 องค์การบริหารส่วนตำบลสวาย อำเภอปรางค์กู่ จังหวัดศรีสะเกษ
303 องค์การบริหารส่วนตำบลบุสูง อำเภอวังหิน จังหวัดศรีสะเกษ
304 สำนักงานเทศบาลตำบลแต้ อำเภออุทุมพรพิสัย จังหวัดศรีสะเกษ
305 สำนักงานเทศบาลตำบลแพด อำเภอคำตากล้า จังหวัดสกลนคร
306 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านเหล่า อำเภอเจริญศิลป์ จังหวัดสกลนคร
307 องค์การบริหารส่วนตำบลขัวก่าย อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
308 สำนักงานเทศบาลตำบลส่องดาว อำเภอส่องดาว จังหวัดสกลนคร
309 องค์การบริหารส่วนตำบลนาฮี อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
310 องค์การบริหารส่วนตำบลโพนงาม อำเภออากาศอำนวย จังหวัดสกลนคร
311 สำนักงานเทศบาลตำบลกระแสสินธุ์ อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
312 องค์การบริหารส่วนตำบลโรง อำเภอกระแสสินธุ์ จังหวัดสงขลา
313 สำนักงานเทศบาลตำบลโคกม่วง. อำเภอคลองหอยโข่ง จังหวัดสงขลา
314 องค์การบริหารส่วนตำบลแค อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
315 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหมอไทร อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
316 องค์การบริหารส่วนตำบลแม่ทอม อำเภอบางกล่ำ จังหวัดสงขลา
317 สำนักงานเทศบาลตำบลปากแตระ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
318 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าบอน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
319 สำนักงานเทศบาลตำบลบ่อตรุ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
320 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองแดน อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
321 องค์การบริหารส่วนตำบลตะเครียะ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
322 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านใหม่ อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
323 องค์การบริหารส่วนตำบลระโนด อำเภอระโนด จังหวัดสงขลา
324 องค์การบริหารส่วนตำบลควนรู อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา
325 สำนักงานเทศบาลตำบลสทิงพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
326 องค์การบริหารส่วนตำบลคูขุด อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
327 องค์การบริหารส่วนตำบลจะทิ้งพระ อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
328 องค์การบริหารส่วนตำบลท่าหิน อำเภอสทิงพระ จังหวัดสงขลา
329 สำนักงานเทศบาลตำบลปริก อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
330 องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งหมอ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
331 สำนักงานเทศบาลตำบลคูเต่า อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
332 องค์การบริหารส่วนตำบลสวนส้ม อำเภอบ้านแพ้ว จังหวัดสมุทรสาคร
333 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกขาม อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
334 สำนักงานเทศบาลตำบลตาพระยา อำเภอตาพระยา จังหวัดสระแก้ว
335 สำนักงานเทศบาลตำบลดอนพุด อำเภอดอนพุด จังหวัดสระบุรี
336 องค์การบริหารส่วนตำบลโคกใหญ่หรเทพ อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี
337 สำนักงานเทศบาลตำบลนายาว อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี
338 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองโน อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
339 สำนักงานเทศบาลตำบลเสาไห้ อำเภอเสาไห้ จังหวัดสระบุรี
340 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลิง อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
341 องค์การบริหารส่วนตำบลดอนทอง อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี
342 องค์การบริหารส่วนตำบลโพสังโฆ อำเภอค่ายบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
343 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองตูม อำเภอกงไกรลาส จังหวัดสุโขทัย
344 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน อำเภอบ้านด่านลานหอย จังหวัดสุโขทัย
345 องค์การบริหารส่วนตำบลย่านยาว อำเภอสวรรคโลก จังหวัดสุโขทัย
346 องค์การบริหารส่วนตำบลพลับพลาไชย อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
347 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านทำเนียบ อำเภอคีรีรัฐนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
348 สำนักงานเทศบาลตำบลเคียนซา อำเภอเคียนซา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
349 องค์การบริหารส่วนตำบลเลม็ด อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
350 องค์การบริหารส่วนตำบลเวียง อำเภอไชยา จังหวัดสุราษฎร์ธานี
351 องค์การบริหารส่วนตำบลวัง อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
352 องค์การบริหารส่วนตำบลนาใต้ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี
353 องค์การบริหารส่วนตำบลพรุพี อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี
354 องค์การบริหารส่วนตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
355 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านนา อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฏร์ธานี
356 สำนักงานเทศบาลตำบลชุมพลบุรี อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
357 องค์การบริหารส่วนตำบลกระเบื้อง อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
358 องค์การบริหารส่วนตำบลไพลขลา อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
359 องค์การบริหารส่วนตำบลศรีณรงค์ อำเภอชุมพลบุรี จังหวัดสุรินทร์
360 องค์การบริหารส่วนตำบลตาเมียง อำเภอพนมดงรัก จังหวัดสุรินทร์
361 สำนักงานเทศบาลตำบลเมืองที อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์
362 องค์การบริหารส่วนตำบลหนองแวง อำเภอศรีณรงค์ จังหวัดสุรินทร์
363 องค์การบริหารส่วนตำบลประดู่ อำเภอสำโรงทาบ จังหวัดสุรินทร์
364 สำนักงานเทศบาลตำบลกุดดู่ อำเภอโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู
365 องค์การบริหารส่วนตำบลนรสิงห์ อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
366 องค์การบริหารส่วนตำบลเอกราช อำเภอป่าโมก จังหวัดอ่างทอง
367 สำนักงานเทศบาลตำบลทางพระ อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
368 สำนักงานเทศบาลตำบลรำมะสัก อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
369 องค์การบริหารส่วนตำบลคำหยาด อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
370 องค์การบริหารส่วนตำบลยางซ้าย อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
371 องค์การบริหารส่วนตำบลอ่างแก้ว อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
372 สำนักงานเทศบาลตำบลโพสะ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
373 สำนักงานเทศบาลตำบลศาลาแดง อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
374 องค์การบริหารส่วนตำบลคลองวัว อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
375 องค์การบริหารส่วนตำบลจำปาหล่อ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
376 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวไผ่ อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง
377 สำนักงานเทศบาลตำบลไผ่ดำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
378 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าช้าง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
379 สำนักงานเทศบาลตำบลสาวร้องไห้ อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
380 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่คำพัฒนา อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
381 สำนักงานเทศบาลตำบลสามโก้ อำเภอสามโก้ จังหวัดอ่างทอง
382 สำนักงานเทศบาลตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
383 องค์การบริหารส่วนตำบลหัวตะพาน อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
384 สำนักงานเทศบาลตำบลรัตนวารีศรีเจริญ อำเภอหัวสะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ
385 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านธาตุ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
386 องค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
387 องค์การบริหารส่วนตำบลนาพู่ อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
388 องค์การบริหารส่วนตำบลสุมเส้า อำเภอเพ็ญ จังหวัดอุดรธานี
389 องค์การบริหารส่วนตำบลสร้างคอม อำเภอสร้างคอม จังหวัดอุดรธานี
390 คุณจรัญ ภูคำต้น อำเภอหนองแสง จังหวัดอุดรธานี
391 สำนักงานเทศบาลตำบลจริม อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
392 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าปลา อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
393 องค์การบริหารส่วนตำบลร่วมจิตร อำเภอท่าปลา จังหวัดอุตรดิตถ์
394 สำนักงานเทศบาลตำบลหาดกรวด อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
395 องค์การบริหารส่วนตำบลถ้ำฉลอง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
396 องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านด่าน. อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
397 องค์การบริหารส่วนตำบลวังดิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
398 องค์การบริหารส่วนตำบลแสนตอ อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
399 องค์การบริหารส่วนตำบลหาดงิ้ว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
400 สำนักงานเทศบาลตำบลท่าสัก อำเภอพิชัย จังหวัดอุตรดิษถ์
401 สำนักงานเทศบาลตำบลหนองสระ อำเภอทัพทัน จังหวัดอุทัยธานี
402 สำนักงานเทศบาลตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านไร่ จังหวัดอุทัยธานี
403 องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี
404 สำนักงานเทศบาลตำบลโพธิ์ไทร อำเภอโพธิ์ไทร จังหวัดอุบลราชธานี

 

 

จำนวนผู้เข้าชม

สมาชิก : 11407
Content : 69
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 323933ขับเคลื่อนโดย Education Joomla Theme, advertserve.com. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.