×

สแกน qr-code
ตรวจสอบข้อมูลสมาชิกค่าน้ำประปาและค่าขยะ

ประวัติความเป็นมา
forex trading logo

อีเมล

 

 

โปรแกรมบริหารระบบประปาได้เริ่มพัฒนาโปรแกรมมาตั้งแต่ปี  2546 ซึ่งตอนนั้นข้าพเจ้าได้เข้าโครงการถ่ายโอนจาก กองควบคุมเครื่องจักรกล กรมการเร่งรัดพัฒนาชนบท และได้มารับราชการที่กองการประปา สำนักงานเทศบาลตำบลแม่ขรี ซึ่งได้รับการช่วยเหลือและสนับสนุนในการพัฒนาโปรแกรมจากท่านนายก สมบัติ  ชนะสิทธิ์ นายกเทศมนตรีตำบลแม่ขรี อ.ตะโหมด จ.พัทลุง และได้พัฒนาโปรแกรมหลายๆชุด เช่นโปรแกรมระบบประปา,โปรแกรมระบบขยะ,โปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง,โปรแกรมพิมพ์เช็ค,ทะเบียนครุภัณฑ์และวัสดุ  ซ่อมครุภัณฑ์,โปรแกรมบริหารงานบุคคล,โปรแกรมรับส่งหนังสือ โดยเฉพาะโปรแกรมบริหารระบบประปา ขณะนี้ได้พัฒนาให้มีการจดเลขมาตรด้วย Pocket Pc และ แท็บเล็ด ให้สามารถพิมพ์ใบแจ้งหนี้แบบย่อมีบาร์โค๊ต ใบเสร็จรับเงินก็มีบาร์โค๊ตเพื่อสะดวกในการชำระเงิน โดยให้ผู้ใช้น้ำมาชำระเงินที่สำนักงานเทศบาล   ทางเทศบาลคงจัดอบรมแจกโปรแกรมให้กับ อบต. และ เทศบาล ให้ได้นำไปใช้งานในโอกาสต่อไปนายมงคล  เดชสงคราม

กองการประปา  เทศบาลตำบลแม่ขรี

 

หน้าโปรแกรมระบบประปา(PrapaUnit_Tab)ล่าสุด

 

ใบเสร็จค่าน้ำประปาแบบกระดาษต่อเนื่อง(แบบสั้น)

 

 

ใช้กับเครื่องพิมพ์หัวเข็มแบบแคร่สั้น

 

กระผมแนะนำให้หน่วยงานใช้เป็นกระดาษแบบสั้นกับเครื่องพิมพ์แคร่สั้นเพราะราคาเครื่องพิมพ์จะถูกกว่า

(ราคาประมาณ 7,xxx บาท) แต่ให้ซื้อนอกมาตรฐานของกระทรวงICT


ให้กำหนดคุณลักษณะตามนี้(นอกมาตรฐาน ICT)

เครื่องพิมพชนิด Dot Matrix Printer แบบแครสั้น ราคา 7,xxx บาท(ซื้อได้ 2 เครื่อง)


คุณลักษณะพื้นฐาน

- มีจํานวนหัวพิมพไมนอยกวา 24 เข็ม

- มีความกวางในการพิมพไมนอยกวา 80 คอลัมน(Column)

- มีความเร็วขณะพิมพราง ขนาด 10 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 300 ตัวอักษรตอวินาที

- มีความเร็วขณะพิมพตัวอักษรแบบละเอียดขนาด 12 ตัวอักษรตอนิ้ว ไดไมนอยกวา 100 ตัวอักษรตอ วินาที

- มีชองเชื่อมตอ (Interface) แบบ Parallel หรือ USB 1.1 หรือดีกวา จํานวนไมนอยกวา 1 ชอง

- มีหนวยความจําแบบ Input Buffer ไมนอยกวา 128 KB

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

จำนวนผู้เข้าชม

สมาชิก : 11407
Content : 69
จำนวนครั้งเปิดดูบทความ : 323935ขับเคลื่อนโดย Education Joomla Theme, advertserve.com. Designed by: free joomla templates ntc dedicated hosting Valid XHTML and CSS.